Google Trends

Google Trends és un lloc web des d’on se’ns mostren les tendències de cerca més populars. D’aquesta manera podem saber quins són els termes més buscats a diferents llocs del món i en diferents llengües.

Podem veure llistes de les cerques més populars o dels termes que són tendència. Comparar-ho tot segons criteris geogràfics o intervals de temps. I també veure els resultats en gràfiques. I s’hi inclouen també resums anuals de tendències.

I per últim, també podem veure quins són els vídeos més populars a Youtube.